Λογιστική Outsourcing

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
 • Υπηρεσίες Cloud Accounting .
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων (Περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, ΜΥΦ, VIES, INTRASTAT, έντυπο Ν, Ε3κλπ.).
 • Σύνταξη ταμειακών ροών / Cash Flow.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων.
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη.
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου .
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Έλεγχος Φακέλου.
 • Οργάνωση Εταιρειας & Διοικηση Προσωπικού.
 • Εμπορικη & Ταμειακη Διαχείριση.
 • Κλείσιμο Μήνα – Έλεγχοι Μήνα.
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών.
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο.
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Οργάνωση διαδικασιών Λογιστηρίου.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη.
 • Ad hoc πρόσθετες οικονομικές υπηρεσίες που συνδυάζονται με τα Reports.