Επενδύσεις / Ε.Σ.Π.Α. / Αναπτυξιακός Νόμος

  • Υπηρεσίες επιχειρηματικού Mentoring.
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
  • Μελέτες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού- Business Plans.
  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016.
  • Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Προγράμματα LEADER .